مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LH

مخفف عبارت LH

Luteinizing Hormone
هورمون لوتئینه کننده (LH) هورمونی است...
FSH

مخفف عبارت FSH

Follicle Stimulating Hormone
هورمون محرکه فولیکولی (FSH) هورمونی...
TSH

مخفف عبارت TSH

Thyroid Stimulating Hormone
هورمون محرکه تیروئید یا TSH که به وسیله...