مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
BNF

مخفف عبارت BNF

Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...
LTI

مخفف عبارت LTI

Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...
LP

مخفف عبارت LP

Linear Programming
برنامه‌نویسی خطی ، روشی برای پیدا کردن...