مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
VMM

مخفف عبارت VMM

Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
BRIDGE

مخفف عبارت BRIDGE

Building Radio frequency IDentification for the Global Environment
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط...
CLDC

مخفف عبارت CLDC

Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...