مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CABG

مخفف عبارت CABG

Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
RIS

مخفف عبارت RIS

Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده است...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...