مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OEM

مخفف عبارت OEM

Original Equipment Manufactures
علامت اختصاری OEM شرکت یا سازمانی که...