مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PRC

مخفف عبارت PRC

The Professional Regulation Commission
کمیسیون مقررات حرفه ای PRC یک کمیسیون...
OSHA

مخفف عبارت OSHA

Occupational Safety & Health Administration
اداره ايمني و بهداشت حرفه اي...
MCITP

مخفف عبارت MCITP

Microsoft Certified Information Technology Professional
مدرک حرفه ای تکنولوژی اطلاعات از...
QU

مخفف عبارت QU

Quinnipiac University
دانشگاه کوینیپیاک (QU) یک دانشگاه خصوصی...