مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PRC

مخفف عبارت PRC

The Professional Regulation Commission
کمیسیون مقررات حرفه ای PRC یک کمیسیون...
OSHA

مخفف عبارت OSHA

Occupational Safety & Health Administration
اداره ايمني و بهداشت حرفه اي...
MCITP

مخفف عبارت MCITP

Microsoft Certified Information Technology Professional
مدرک حرفه ای تکنولوژی اطلاعات از...
QU

مخفف عبارت QU

Quinnipiac University
دانشگاه کوینیپیاک (QU) یک دانشگاه خصوصی...
WPS

مخفف عبارت WPS

Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...