مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DP

مخفف عبارت DP

Double Penetration
این عبارت در ارتباط جنسی به معنای ورود...