مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRS

مخفف عبارت SRS

Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
CI

مخفف عبارت CI

Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
MLO

مخفف عبارت MLO

Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...
CD

مخفف عبارت CD

Compact Disk
لوح فشرده یا سی‌دی یک لوح گرد نوری است...