مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRS
مخفف عبارت SRS
Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
MLO
مخفف عبارت MLO
Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...
CD
مخفف عبارت CD
Compact Disk
لوح فشرده یا سی‌دی یک لوح گرد نوری است...