مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG

مخفف عبارت MMOG

Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
VD

مخفف عبارت VD

Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...
CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...