مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NB

مخفف عبارت NB

Nasal Bone
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
شمپه

مخفف عبارت شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای
دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع...
ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...