مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...
NVD

مخفف عبارت NVD

Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...
CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...