مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
PID

مخفف عبارت PID

Pelvic Inflammatory Disease
بیماری التهابی لگن یا اختلال التهابی...