مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
FBF

مخفف عبارت FBF

Follow Back Friday
وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای...
HPD

مخفف عبارت HPD

Histrionic Personality Disorder
بیماری HPD، یک بیماری روانشناختی است که...