مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
CMR

مخفف عبارت CMR

Cardiac Magnetic Resonance
تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
CPM

مخفف عبارت CPM

Chlor Pheniramine Maleate
کلرفنامین یا کلرفنیرامین (CPM) دارویی...