مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSM

مخفف عبارت MSM

Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند یا...