مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نقاب

مخفف عبارت نقاب

نجات قیام ایران بزرگ
محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته...