مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NT

مخفف عبارت NT

Nuchal Translucency
NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر...
SIS

مخفف عبارت SIS

Saline Infusion Sonography
اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از...