مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NT

مخفف عبارت NT

Nuchal Translucency
NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر...
SIS

مخفف عبارت SIS

Saline Infusion Sonography
اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از...
FFM

مخفف عبارت FFM

Five-Factor Model
در روان‌شناسی،مدل پنج عاملی شخصیت (FFM)...