مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WAL
مخفف عبارت WAL
Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
RISC
مخفف عبارت RISC
Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
FRAM
مخفف عبارت FRAM
Ferroelectric Random-Access Memory
اف‌رم FRAM نوع خاصی از حافظه های دایمی...
TLB
مخفف عبارت TLB
Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک حافظه...
CUDA
مخفف عبارت CUDA
Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و مدل...
SPMD
مخفف عبارت SPMD
Single Program, Multiple Data
یک برنامه چند داده (SPMD) در علم رایانش...
EPROM
مخفف عبارت EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
EEPROM
مخفف عبارت EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...