مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WAL

مخفف عبارت WAL

Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...