مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW

مخفف عبارت EFW

Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...