مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HUD

مخفف عبارت HUD

United States Department of Housing and Urban Development
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده...