مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
ساجات

مخفف عبارت ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SMN

مخفف عبارت SMN

Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
AHP

مخفف عبارت AHP

Analytical Hierarchy Process
AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل،...