مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TURP

مخفف عبارت TURP

Transurethral Resection of the Prostate
تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار که...