مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DTS

مخفف عبارت DTS

Digital Theater Systems
در سال 1993 فن‌آوری جدیدی از شرکتی به...
RTSP

مخفف عبارت RTSP

Real-Time Streaming Protocol
پروتکل جریان بلادرنگ مخفف آرتی‌اس‌پی...