مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
MRSA

مخفف عبارت MRSA

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی...