مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RFP

مخفف عبارت RFP

Reversed Field Pinch
تنگیدگی میدان معکوس معروف به RFP، نوعی...
GCFR

مخفف عبارت GCFR

Gas cooled fast reactor
راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای...
PHWR

مخفف عبارت PHWR

Pressurised Heavy Water Reactor
راکتور آب سنگین فشرده یا PHWR، یکی از...