مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...
PUPPP

مخفف عبارت PUPPP

Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy
پاپول‌ها و پلاک‌های کهیری خارش‌دار...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
EAF

مخفف عبارت EAF

Electrical Arc Furnace
کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF...