مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IO

مخفف عبارت IO

British Indian Ocean Territory
مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتانیا...