مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISA

مخفف عبارت ISA

Iranian Sociological Association
انجمن جامعه شناسی ایران اهداف با توجه...