مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADL

مخفف عبارت ADL

Architecture Description Languages
توصیف معماری و طراحی ترکیبی سامانه روی...