مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC

مخفف عبارت VAC

Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
CEPT

مخفف عبارت CEPT

European Post offices and Telecommunication
دفاتر پست و مخابرات اروپايي...
NIA

مخفف عبارت NIA

National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمریکا،...
NIEHS

مخفف عبارت NIEHS

National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ایالات...
NINDS

مخفف عبارت NINDS

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIDDK

مخفف عبارت NIDDK

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
موسسه ملی دیابت و بیماری‌های کلیوی و...
NIBIB

مخفف عبارت NIBIB

National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering
موسسه ملی تصویربرداری زیست‌پزشکی و...
NHGRI

مخفف عبارت NHGRI

National Human Genome Research Institute
موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسان ایالات...