مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ARPANET

مخفف عبارت ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...