مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCM

مخفف عبارت SCM

—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از...
SCM

مخفف عبارت SCM

Society for Computer Medicine
انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پزشکان...