مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCH

Subchorionic Hematoma

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی خونریزی زیر جفت (Subchorionic hematoma) است .
SCH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود