مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AU

مخفف عبارت AU

Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...
AU

مخفف عبارت AU

African Union
اتحادیه آفریقا از جمله واژه‌های جدیدی...