مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CMR

مخفف عبارت CMR

Convention Marchandise Routière
کنوانسیون CMR که در سال 1956 مورد تصویب...
CRC

مخفف عبارت CRC

Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...