مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

S.R

مخفف عبارت S.R

Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...