مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BFF

مخفف عبارت BFF

Best Friend Forever
به معنی بهترین دوست برای همیشه تا ابد....