مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAF

مخفف عبارت MAF

Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
SPE

مخفف عبارت SPE

Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی...
EBD

مخفف عبارت EBD

Electronic Brake-Force Distribution
توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)...
MLO

مخفف عبارت MLO

Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...