مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPPF

مخفف عبارت IPPF

International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...