مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW

مخفف عبارت EFW

Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
DUB

مخفف عبارت DUB

Dysfunctional uterine bleeding
خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در...
AUB

مخفف عبارت AUB

Abnormal Uterline Bleeding
بیماری‌های خونریزی رحم یا خونریزی...