مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گر

اگر

شکل اصلی و کوتاه شده اگر
گر
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود