مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
IAVA

مخفف عبارت IAVA

Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
BNF

مخفف عبارت BNF

Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...