مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A3
مخفف عبارت A3
Anywhere, Anytime, Any place
این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی،...
CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...