مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SA

مخفف عبارت SA

Sexaholics Anonymous
معتادان جنسی گمنام (SA)، یک انجمن جهانی...