مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEMID

Front End Module Include Duplexer

نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار سوئیچ آنتن رو انجام میدهد و مابین مسیرهای فرستنده و گیرنده سیگنال قرار دارد.
FEMID
ارسال نظر

ارسال نظر