مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
DAO

مخفف عبارت DAO

Decentralized Autonomous Organization
سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می...
ILGA

مخفف عبارت ILGA

International Lesbian and Gay Association
قوانینی که بر همجنس‌گرایان زن،...
VAR

مخفف عبارت VAR

Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...