مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTIO

مخفف عبارت CTIO

Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک مرکز...