مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SLE

مخفف عبارت SLE

Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...