مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AIC

مخفف عبارت AIC

American Iranian Council
شورای آمریکا-ایران یا به اختصار AIC نام...