مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PETCT

مخفف عبارت PETCT

Positron Emission Tomography Computed Tomography
پت-سی‌تی تلفیقی است از فناوری...
DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
ECT

مخفف عبارت ECT

ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
NARTH

مخفف عبارت NARTH

National Association for Research & Therapy of Homosexuality
انجمن ملی بررسی و درمان همجنس‌گرایی یک...
ASTRO

مخفف عبارت ASTRO

American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی...
ATC

مخفف عبارت ATC

Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی...