مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MEDS

مخفف عبارت MEDS

Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...