مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSSS

مخفف عبارت SSSS

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
نشانگان پوست‌ریزی‌دهنده استافیلوکوکی...
PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
AIH

مخفف عبارت AIH

AutoImmune Hepatitis
هپاتیت خود ایمنی بیماری خودایمنی کبد...
PSC

مخفف عبارت PSC

Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
HSC

مخفف عبارت HSC

Health and Safety Executive
اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی...