مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIEHS

مخفف عبارت NIEHS

National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ایالات...
NHGRI

مخفف عبارت NHGRI

National Human Genome Research Institute
موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسان ایالات...
NINR

مخفف عبارت NINR

National Institute of Nursing Research
موسسه ملی تحقیقات پرستاری ایالات متحده...
NEI

مخفف عبارت NEI

National Eye Institute
موسسه ملی بینایی ایالات متحده آمریکا،...
NICHD

مخفف عبارت NICHD

National Institute of Child Health and Human Development
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIAID

مخفف عبارت NIAID

National Institute of Allergy and Infectious Diseases
موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار...
NIMH

مخفف عبارت NIMH

National Institute of Mental Health
موسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده...